Start | Bilder1 | Bilder2 | Bilder3 | Bilder4 | Bildearkiv | 1907-10 | 1910-26 | 1926-40 | 1940-45 | 1945-2000

Hegra Festning, 1945-2000

Greta Fornes

Etter 1945 var ikke Forsvaret interessert i festningen som militært anlegg lenger. Hegra kommunestyre valgte i sitt møte 31.juli 1948 ei nemnd på 3 personer for å lede restaureringsarbeidet.

Målsettingen var å bevare Hegra Festning for ettertiden.

Restaureringskomiteten bestod av:
Ola Vardehaug
Ludvik Buland
Sivert Sivertsen

Ola Vardehaug la ned et særdeles stort arbeid ved restaureringen av Hegra Festning. Denne innsatsen ble hedret med kongens Fortjenestemedalje i gull.

Det første hus som ble gjenreist var dagens restaurantbygning. Bygningen har levd et omflakkende liv før den fikk fred på festningsområdet. Først var bygningen brukt som brakke ved Øianmoen eksersersplass, deretter ble den flyttet til Bolkan prestegård i Skatval før den i 1951 havnet som restaurant ved Hegra Festning.

Restaureringsarbeidet stod stille fra 1960 til 1978. Da ble Hegrautvalget nedsatt med general Heimsjø som formann. Hegrautvalgets innstilling ble vedtatt i stortinget. Se stortingsprop.nr.1 1982/83: Hegra Festning restaureres og bevares som nasjonalt minnesmerke.

Nå, 1978, ble det ny aktivitet i restaureringsarbeidene ved Hegra Festning. Fjellanlegget og adkomstveiene ble sikret, og bygninger ble gjenreist som minne for ettertiden. Senere har formidlingen av informasjon om Ingstadkleven Fort/Hegra Festning blitt prioritert høyt.

I dag har Hegra Festning et årlig besøk av ca. 20.000 personer. Her tilbys omvisertjeneste og servering. Offentlige etater, organisasjoner og private bruker stedet til forskjellige arrangement.

Hegra Festning eies i dag av Forsvaret som tilføres midler fra Forsvarsdepartementet til drift og vedlikehold av området.

Festningen forvaltes av Skifte Eiendom Nasjonale festningsverk.

Museumstjenesten styres av Rustkammeret som er underlagt Forsvarsmuseet.

Foreningen Hegra Festnings Venner driver omvisertjenesten ved festningen.

Kafedriften organiseres av Hegra Festning Drift.